Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Každý návštěvník klubovny nebo jednorázových akcí pořádaných mimo prostory klubovny, je povinen se seznámit s provozním řádem a dodržovat ho.

1) Každý dospělý se při příchodu zapíše do docházkové listiny a zaplatí poplatek za pobyt v prostorách herny. Výši tohoto poplatku stanovuje Klub Kamarád z. s.

2) Vstup do prostoru herny klubovny je pouze v přezůvkách nebo ponožkách. K odložení věcí slouží šatna v přízemí. Za odložené věci v šatně organizace neručí.

3) Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v Klubu kamarád a v areálu ZŠ. Dospělý doprovod (zákonný zástupce) dítěte respektuje program a řídí se pokyny organizátora, jak v prostorách ZŠ, tak mimo tyto prostory.

4) Do klubovny mají zákaz vstupu infekční osoby, osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pracovníci Klubu Kamarád mohou takovouto osobu z prostor vykázat.

5) Do klubovny je zakázáno vodit jakékoli zvířata.

6) Do hracího prostoru se nenosí jídlo ani pití.

7) V prostorách herny a je zakázáno běhat a honit se, dítě nesmí zůstat bez vašeho dozoru.

8) V klubovně je k dispozici nočník. Na WC v přízemí budovy je nutné dítě doprovodit dospělou osobou.

9) Úmyslně poničené věci (hračky, hry, pomůcky aj.) dítětem, nahradí odpovědná osoba organizaci.

10) Stolní hry hrajeme u stolečku a s dítětem.

11) Za věci přinesené do prostor Klubu Kamarád nebo na jednorázové akce mimo prostory klubovny nenese KK žádnou zodpovědnost.

12) Návštěvník Klubu Kamarád souhlasí s možností publikovat v tisku, propagačních materiálech a v elektronických médiích fotografie a videonahrávky z činnosti KK, které zachycují jeho nebo jeho dítě. Tento souhlas poskytuje na dobu neurčitou. Návštěvník byl poučen o právech z. č. 101/2000 Sb. V platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv písemně odvolat a to bez udání důvodů.

 

Dne 2. 9. 2016 v Kostomlatech nad Labem

 Schváleno valnou hromadou Klubu Kamarád z. s.

Bc. Libuše Břeňová

  předsedkyně organizace

Joomla Business Templates by template joomla